Αθανάσιος Ρόιλος

Partner, CPA

O Αθανάσιος Ροΐλός είναι αριστούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από το 1993. Έχει προϋπηρεσία σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες, όπως η Baker Tilly Hellas και η BDO Greece, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέτοχος. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα-ποτά, κλωστοϋφαντουργία, καταναλωτικά προϊόντα, υγεία, φαρμακοβιομηχανία, τουρισμός αγροτικός τομέας, πλαστικά καλώδια. Έχει επίσης παράσχει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του σε ποικίλους φορείς του Δημοσίου, όπως σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιους οργανισμούς και νοσοκομεία.

 

Μεταξύ άλλων, είναι Expert στους Ελέγχους: α. Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων β. Έκδοσης Πιστοποιητικών Φορολογικής Συμμόρφωσης γ. Εισαγωγής Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών δ. Αποτιμήσεις Εταιρειών για Εξαγορές-Συγχωνεύσεις και Goodwill Impairment ε. Ειδικού Ελεγκτικού Σκοπού, στ. Εσωτερικών Ελέγχων Μεθόδων και Διαδικασιών ζ. Καθοδήγησης Εταιρικών Διοικητικών Ομάδων για Διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων.
Ως σύμβουλος, έχει συνεργαστεί μακροχρόνια με πολυεθνικές εταιρείες και έχει υπάρξει εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και διαμόρφωσης πιστωτικής πολιτικής, σύνταξης μελετών ανάλυσης αγοράς και επενδυτικής βιωσιμότητας, λειτουργικών και χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, αξιοποίησης παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσχίσεων κλάδων, εμπορικού, λειτουργικού και χρηματοοικονομικού due diligence. Έχει συνεργασθεί με επενδυτικά σχήματα (Fund) και έχει εμπειρία στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και στην προετοιμασία εξαγορών τους, καθώς και στην διαμεσολάβηση των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, είναι σύμβουλος σε δικηγορικά γραφεία πάνω σε εξειδικευμένα θέματα πελατών που άπτονται της ειδικότητάς του.