Υπηρεσίες

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι προσφέρουμε;

Ο έλεγχος της Compass, διεξάγεται πάντα με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων ελέγχου, τα οποία είναι ενημερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, ενώ αποτελούν αξιόπιστη πηγή επεξεργασίας δεδομένων και χρήσης μαθηματικών μοντέλων δειγματοληψίας.

Η Compass σας βοηθάει στην άσκηση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, εκπαιδεύοντάς σας στην εφαρμογή του σχετικού πλαισίου κανονισμών και διαδικασιών.

Η ομάδα μας έχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, διάγνωσης και διαχείρισης οικονομικών, λειτουργικών και τεχνολογικών κινδύνων.
Διαθέτουμε αξιόπιστη ομάδα λογιστικών και φοροτεχνικών συμβούλων, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, ώστε η κάθε επιχείρηση να εμφανίζει ανά πάσα στιγμή, τη σωστή συνολική λογιστική, φορολογική και επιχειρηματική εικόνα.
Στη Compass η προϋπηρεσία των συμβούλων πάνω σε θέματα πτωχευτικού δικαίου και εξυγίανσης καθιστά την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για εσάς, μέσω διαπραγματεύσεων που αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου τα στελέχη μας.
Κάθε επιχειρηματική πιθανή εξαγορά, συγχώνευση, διάσπαση ή άλλη ενέργεια, προϋποθέτει προετοιμασία από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για τη λήψη της ιδανικής απόφασης. Η Compass αναλαμβάνει ειδικούς ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης για οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους (Due Diligence), οι οποίοι στοχεύουν σε προσυμφωνημένες διαδικασίες, ενώ ολοκληρώνονται με τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων.